Dotacja na założenie działalności gospodarczej 23.000,00 zł

Wsparcie pomostowe: 1.220,00 zł przez 12 miesięcy

Dowiedz się więcej

Projekt pt. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”,
nr RPDS.08.03.00-02- 0027/17
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


O projekcie

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider) realizuje w partnerstwie z Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., Red-dot Sp. z o.o. oraz CDE Marcin Domagała (Partnerzy) projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”, którego celem jest wsparcie przeznaczone dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Priorytetu 8 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dofinansowanie z UE: 5 061 446,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 -31.07.2019

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom (w tym 54 kobietom) ze 110 uczestników projektu z terenów Dolnego Śląska w latach 2017-2019.

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt ma na celu utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie, przeciwdziała bierności zawodowej oraz bezrobociu poprzez zaktywizowanie zawodowe 110 uczestników (60 kobiet, 50 mężczyzn) dzięki udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego i przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej min. 100 z nich.

Projekt jest adresowany do osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. do osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, osób, które ukończyły 50 rok życia, z niepełnosprawnościami. długotrwale bezrobotnych, wyłącznie zamieszkujących obszar woj.dolnośląskiego, min. 30% uczestników zamieszkuje tereny objęte programami rewitalizacji, a 40% - obszary wiejskie.

Projekt umożliwia wzięcie w nim udziału osobom z niepełnosprawnościami. Preferuje ich udział, podobnie jak udział kobiet, gdyż są to grupy szczególnie defaworyzowane na rynku pracy.

Założenia projektu będą zrealizowane poprzez wykonanie zaplanowanych po sobie działań - rekrutację uczestników (w tym diagnoza predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, ocenę wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznanie środków, udzielenie wsparcia pomostowego (finansowego i szkoleniowo-doradczego). Uczestnicy zostaną przygotowani do racjonalnego, wydajnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas cyklu szkoleń 1) o tematyce ogólnobiznesowej 2) zorientowanych pod kątem profilu przyszłej działalności gospodarczej uczestnika z zajęciami warsztatowymi i indywidualną opieką doradczą.

Korzyścią dodatkowo wzmacniającą kompetencje uczestników, obok praktycznych umiejętności prowadzenia własnego biznesu, będzie uzyskanie tzw. umiejętności miękkich np. radzenia sobie w sytuacjach trudnych, współpracy w zespole, organizacji pracy, komunikacyjnych.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą/spółkę cywilną/spółdzielnię socjalną spełniających łącznie następujące warunki:

 1. Wyłącznie osoby pozostające bez pracy:
  • bezrobotne (poszukujące pracy, w tym zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędach pracy)
  • bierne zawodowo (np. os. na urlopie wychowawczym)
 2. Wyłącznie osoby powyżej 30 roku życia
 3. Wyłącznie osoby zamieszkujące (zgodnie z oświadczeniem) województwo dolnośląskie.
 4. Wyłącznie osoby spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:
  • kobiety
  • wiek +50
  • os. z niepełnosprawnościami (orzeczenie)
  • os. o niskich kwalifikacjach (max średnie wykształcenie)
  • os. długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy ponad rok)

Dodatkowe warunki:

 • ze wsparcia nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych,
 • 40% wszystkich uczestników to osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • 30% wszystkich uczestników to osoby zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji,
 • osoby, które nie posiadały przez ostatnich 12 m-cy od momentu przystąpienia do projektu wpisu do CEIDG, KRS,
 • osoby, które w ostatnich 3 latach od momentu przystąpienia do projektu nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych na zakładanie działalności gospodarczej,
 • wymagane zaświadczenie o niekaralności.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Oferowane wsparcie


W projekcie udzielone będą dotacje średnio 23tys. zł/osobę oraz wsparcie pomostowe finansowe przez 12 miesięcy (średnio 1220zł/m-c/os. na wydatki: ZUS, księgowość itp.) Każdemu uczestnikowi udzielone zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej.

I etap

szkolenie z podstaw działalności gosp. ABC przedsiębiorczości

warsztaty sprzedażowe

warsztaty pisania biznesplanów

szkolenie z podstaw księgowości

oraz indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe.

II etap

Kolejnym etapem projektu jest złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach Komisji Oceny Wniosków beneficjent zawiera z uczestnikiem projektu Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego.

Udzielone zostanie również wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności:

 • w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowe jako pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych, kosztów księgowych etc. (1220zł/m-c x12 m-cy).

Aktualności

Lista Rankingowa

17 lipca 2018 r.

LISTA RANKINGOWA Z OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Aktywni Dolnoślązacy na sowim!” – III tura naboru

Przyjmowanie wniosków dla III Tury naboru: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego Projektu "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!

22 czerwca 2018 r.

W dniach od 25.06.2018 do 27.06.2018 r. uczestnicy III tury naboru projektu „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!” zainteresowani otrzymaniem dotacji i wsparcia pomostowego są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp z o.o. adres: ul.Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław, w godzinach 09.00-16.00. Szczegóły dotyczące przyznawania dotacji i wymaganej od uczestników dokumentacji w tym zakresie znajdują się w Regulaminie projektu.

Lista Rankingowa

14 czerwca 2018 r.

LISTA RANKINGOWA Z OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Aktywni Dolnoślązacy na sowim!” – II tura naboru

Harmonogram szkoleń III tury rekrutacji w projekcie pn. "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

21 maja 2018 r.

Wyniki III tury rekrutacji w projekcie pn. "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

18 maja 2018 r. godz. 18:00

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

Osobom, które w ramach listy podstawowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Przyjmowanie wniosków dla II Tury naboru: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego Projektu "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

15 maja 2018 r.

W dniach od 21.05.2018 do 23.05.2018 r. uczestnicy II tury naboru projektu „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!” zainteresowani otrzymaniem dotacji i wsparcia pomostowego są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp z o.o. adres: ul.Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław, w godzinach 09.00-16.00. Szczegóły dotyczące przyznawania dotacji i wymaganej od uczestników dokumentacji w tym zakresie znajdują się w Regulaminie projektu

Zamknięcie III tury naboru do projektu

17 kwietnia 2018 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider) oraz partnerzy Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., Red-dot Sp. z o.o. oraz CDE Marcin Domagała (Partnerzy) ogłaszają z dniem dzisiejszym (17 marca 2018 r., godz. .14:15) zamknięcie trzeciej tury naboru w ramach projektu projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”.

Harmonogram szkoleń II tury rekrutacji w projekcie pn. "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

11 kwietnia 2018 r.

Wyniki II tury rekrutacji w projekcie pn. "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

10 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.
Osobom, które w ramach listy podstawowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista rankingowa z oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego - I tura

9 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa z oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!” – I tura naboru

III tura Naboru do Projektu "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

29 marca 2018 r.

Ogłaszamy III turę naboru do projektu RPDS.08.03.00-02.0027/17 "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!". Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 17 kwietnia 2018r., od godziny 9:00. W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie oraz wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem)

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurze projektu pod adresem:

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp z o.o. - ul.Dmowskiego 17f/7, 20-203 Wrocław

Zamknięcie II tury naboru do projektu

16 marca 2018 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider) oraz partnerzy Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., Red-dot Sp. z o.o. oraz CDE Marcin Domagała (Partnerzy) ogłaszają z dniem dzisiejszym (16 marca 2018 r., godz. 11:35) zamknięcie drugiej tury naboru w ramach projektu projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”.

Nabór wniosków o Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!" oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

9 marca 2018 r.

W dniach od 13.03.20181 do 16.03.2018 r. uczestnicy projektu „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!” zainteresowani otrzymaniem dotacji i wsparcia pomostowego są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie stowarzyszenia Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp z o.o. adres: ul.Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław, w godzinach 09.00-16.00. Szczegóły dotyczące przyznawania dotacji i wymaganej od uczestników dokumentacji w tym zakresie znajdują się w Regulaminie projektu.

II tura Naboru do Projektu "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!"

2 marca 2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!" Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., RED-DOT Sp. z o.o., Centrum Doradztwa Europejskiego Marcin Domagała

Ogłaszamy II turę naboru do projektu RPDS.08.03.00-02.0027/17 "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!". Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 16 marca 2018r., od godziny 9:00. W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie oraz wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem)

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurze projektu pod adresem:

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp z o.o. - ul.Dmowskiego 17f/7, 20-203 Wrocław

Harmonogram

8 lutego 2018 r.

Harmonogram szkolenia

7 lutego 2018 r.

Zamknięcie I tury naboru do projektu

12 stycznia 2018 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider) oraz partnerzy Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., Red-dot Sp. z o.o. oraz CDE Marcin Domagała (Partnerzy) ogłaszają z dniem dzisiejszym (12 stycznia 2018 r., godz. 11:35) zamknięcie pierwszej tury naboru w ramach projektu projekt nr RPDS.08.03.00-02-0027/17 pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”.

Otwarcie naboru do I grupy rekrutacyjnej

29 grudnia 2017 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Partnerami:
Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., RED-DOT Sp. z o.o., Centrum Doradztwa Europejskiego Marcin Domagała
ogłasza termin I tury rekrutacji do projektu RPDS.08.03.00-02-0027/17” Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 29.12.2017r.

Do góry

Biuro Projektu


Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2 54-203 Wrocław

Godziny pracy:

pon.-czw. 9:00-17:00
pt. 8:00-16:00

Tel. +48 71 799 99 73 do 74

Fax +48 71 799 99 72

Mobile +48 793 672 431

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych są: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp.z o.o., RED-DOT Sp.z o.o., Centrum Doradztwa Europejskiego Marcin Domagała
 2. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - 71 799 99 73
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.